Deklaracja
dostępności

  

lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sporządzający dokumentację medyczną

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Poradnia SIT-MED zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sitmed.pl.

Data publikacji strony internetowej: 25.09.2023

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.10.2023

Status pod względem dostępności

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Serwis posiada wygodną i konsekwentną nawigację – spójną i logiczną, ułatwiającą przeglądanie treści. Tytuły stron zostały prawidłowo wdrożone w całym serwisie
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po stronie internetowej używając standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  • przemieszczanie się po serwisie za pomocą klawisza [TAB]

  • powiększanie zawartości strony [CTRL] oraz [+]

  • pomniejszania zawartości strony [CTRL] oraz [-]

  • przywrócenie domyślnego skalowania serwisu [CTRL] oraz [0]

Wysoki kontrast:

  • system Windows [SHIFT lewy] + [ALT lewy] + [PRT SCR]

  • system macOS [Option-Command-F5]

Treści niedostępne

Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktur pozwalającej osobom niedowidzącym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie doc.
Staramy się sukcesywnie eliminować błędy aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Wyłączenia:

–   pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 28.09.2023 r.

Informacja o sposobie dokonania oceny

Ocena została przeprowadzona na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Poradnia SIT-MED dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://sitmed.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej https://sitmed.pl/.

Jeśli stwierdzisz, że serwis https://sitmed.pl/ nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, możesz skontaktować się z nami:

SIT-MED R. Ślęzak Spółka Komandytowa
ul. Kwiatowa 4
97-350 Gorzkowice
tel. +48 44 681 83 97

Procedura wnioskowo-skargowa

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Dostępność architektoniczna

SIT-MED R. Ślęzak Spółka Komandytowa ma swoją siedzibę przy ul. Kwiatowej 4, 97-350 Gorzkowice.

Poniżej informacje dotyczące siedziby oraz szczegółowe opisy dostępności architektonicznej budynku:

– do budynków i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
– do budynku prowadzi podjazd dla wózków,
– w budynku znajduje się wózek inwalidzki dostępny dla pacjentów
– w budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna,
– w budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a,
– w budynku znajdują się kontrastowe oznaczenia gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego w kolorze pomarańczowym
– w budynku nie ma informacji w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ale znajduje się szkło powiększające umożliwiające czytanie informacji dostępnych w rejestracji,
– toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,

 

Kontakt z Poradnią SIT-MED jest możliwy poprzez:

– dzwonienie na nr tel. +48 44 681 83 97

– korespondencję pisemną na adres:
SIT-MED R. Ślęzak Spółka Komandytowa
ul. Kwiatowa 4
97-350 Gorzkowice

Zgłoszenie ze zwięzłym opisem sprawy winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji (telefon, faks, adres pocztowy).

Poradnia SIT-MED cały czas prowadzi prace zmierzające do coraz lepszego przystosowania cyfrowego strony internetowej https://sitmed.pl/ oraz lepszego przystosowywania architektonicznego swojej siedziby dla osób z niepełnosprawnościami – w miarę istniejących możliwości technicznych.

znak logotypu poradni Sit-Med

SIT-MED R. Ślęzak Spółka Komandytowa
ul. Kwiatowa 4
97-350 Gorzkowice
KRS: 0000848554
NIP: 7712909704
REGON: 385683696

SIT-MED R. Ślęzak Spółka Komandytowa
ul. Kwiatowa 4, 97-350 Gorzkowice
KRS: 0000848554 NIP: 7712909704
REGON: 385683696